تبلیغات
نماز - قضای سجده و تشهد فراموش شده
دوشنبه 24 بهمن 1390  08:30 ق.ظ
توسط: ن غ

قضای سجده و تشهد فراموش شده

قضای سجده و تشهد فراموش شده واحد دین واندیشه تبیان زنجان-

مسأله 1251

سجده و تشهدی را كه انسان فراموش كرده وبعد از نماز قضای آن را بجا میآورد ، باید تمام شرایط نماز : مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد .

مسأله 1252

اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش كند ، مثلا یك سجده از ركعت اول ویك سجده از ركعت دوم فراموش نماید ، باید بعد از نماز ، قضای هر دو را با سجده‌های سهوی كه برای آنها لازم است بجا آورد ، ولازم نیست معین‌كند كه قضای كدام یك آنها است .

مسأله 1253

اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند ، احتیاط واجب آن است كه هر كدام را اول فراموش كرده ، اول قضا نماید . و اگر نداند كدام اول فراموش شده ، باید احتیاطا یك سجده و تشهد وبعد یك سجده دیگر بجا آورد ، یا یك تشهد ویك سجده و بعد یك تشهد دیگر بجا آورد تا یقین كند سجده و تشهد را به ترتیبی كه فراموش كرده قضا نماید .

مسأله 1254

اگر به خیال این كه اول سجده را فراموش كرده ، اول قضای آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید كه اول تشهد را فراموش كرده احتیاط واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نماید . و نیز اگر به خیال این كه اول تشهد را فراموش كرده اول قضای آن را بجا آورد ، وبعد از سجده یادش بیاید كه اول سجده را فراموش كرده ، بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند .

مسأله 1255

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل میشود ، مثلا پشت به قبله نماید ، باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

مسأله 1256

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید كه یك سجده از ركعت آخر را فراموش كرده ، باید قضای سجده‌ای را كه فراموش كرده بجا آورد وبعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه كاری كه نماز را باطل میكند كرده باشد یا نه . واگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد ، باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد .

مسأله 1257

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه برای آن سجده سهو واجب میشود ، مثل آن كه سهوا حرف بزند ، باید سجده یا تشهد را قضا كند .

مسأله 1258

اگر نداند كه سجده را فراموش كرده یا تشهد را باید هر دو را قضا نماید و هر كدام را اول بجا آورد اشكال ندارد .

مسأله 1259

اگر شك دارد كه سجده یا تشهد را فراموش كرده یا نه ، واجب نیست قضا نماید .

مسأله 1260

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پیش از ركوع ركعت بعد بجا آورده یا نه ، احتیاط واجب آن است كه آن را قضا نماید .

مسأله 1261

كسی كه باید سجده یا تشهد را قضا نماید ، اگر برای كار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود ، باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید ، بعد سجده سهو را بجا آورد .

مسأله 1262

اگر شك دارد كه بعد از نماز ، قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه ، چنانچه وقت نماز نگذشته ، باید سجده یا تشهد را قضا نماید ، واگر وقت نماز هم گذشته ، بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.


اندیشه قم/گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html

http://tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/Islamic_religion/minutie_religion/islam_Aspects_Prayer/2011/12/20/45204.html

 


  • آخرین ویرایش:-